Skip links

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR C.D. ROSENBERG POLAK PRAKTIJK B.V.

 

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Algemeen

(a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en Rosenberg Polak.

(b) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Rosenberg Polak” Mr C.D. Rosenberg Polak Praktijk B.V.;

cliënt” de persoon die aan Rosenberg Polak een opdracht verleent; en

met Rosenberg Polak verbonden persoon” elke (kandidaat)notaris, notarisklerk of andere persoon die bij Rosenberg Polak of een groepsmaatschappij daarvan werkzaam is (ongeacht of dat is op grond van een arbeidsovereenkomst of op een andere grond), elke groepsmaatschappij van Rosenberg Polak en elke aandeelhouder van Rosenberg Polak. Met Rosenberg Polak verbonden personen zijn ook in het verleden met Rosenberg Polak verbonden personen en rechtsopvolgers van met Rosenberg Polak verbonden of in het verleden met Rosenberg Polak verbonden personen.

(c) Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. Beide versies hebben dezelfde kracht.

 

1.2 Opdracht

(a) Een overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en Rosenberg Polak komt uitsluitend tot stand doordat Rosenberg Polak of een bij Rosenberg Polak werkzame (kandidaat-)notaris of notarisklerk een opdracht van de cliënt tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt.

(b) Een opdracht van een cliënt aan een met Rosenberg Polak verbonden persoon leidt niet tot een overeenkomst met die of enige andere met Rosenberg Polak verbonden persoon.

(c) Als de cliënt wenst dat werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht worden verricht of voortgezet door een bepaalde met Rosenberg Polak verbonden persoon, zal Rosenberg Polak zo mogelijk, met inachtneming van de grenzen die zijn bedrijfsvoering en wensen van andere cliënten stellen, aan die wens voldoen. De werking van de artikelen 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

(d) Als Rosenberg Polak samen met een ander persoon, rechtspersoon of kantoor een opdracht heeft ontvangen, is hij alleen aansprakelijk tot nakoming van de verplichtingen die uitdrukkelijk verplichtingen van Rosenberg Polak zijn. De werking van de artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

(e) De cliënt zal Rosenberg Polak de gegevens verstrekken die Rosenberg Polak of aandeelhouders of groepsmaatschappijen daarvan of door hen ingeschakelde derden of banken nodig hebben om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van cliënten en daarmee verbonden personen vast te stellen (waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Rosenberg Polak is verplicht ongebruikelijke transacties bij autoriteiten te melden.

(f) Rosenberg Polak is als gevolg van Richtlijn van de Raad (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 onder omstandigheden verplicht inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies te verstrekken aan de fiscale autoriteiten.

 

1.3 Declaraties

(a) De cliënt is Rosenberg Polak het overeengekomen honorarium verschuldigd. Als geen honorarium is overeengekomen, is de cliënt een honorarium verschuldigd naar de bij Rosenberg Polak gebruikelijke tarieven.

(b) Door Rosenberg Polak gemaakte kosten (zoals koerierskosten, reis- en verblijfkosten, registratiekosten, kosten voor persoonsonderzoek, bijdragen aan het Kwaliteitsfonds Notariaat, kosten van ingeschakelde tolken, vertalers, kosten van ingeschakelde deskundigen, leges, griffierechten en kosten, met inbegrip van rente, van niet aan Rosenberg Polak verbonden personen en banken) zijn voor rekening van de cliënt.

(c) Het door de cliënt verschuldigd honorarium en door hem verschuldigde kosten worden waar toepasselijk overeenkomstig de wet verhoogd met omzetbelasting (btw), tenzij de cliënt is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie en aan Rosenberg Polak een geldig btw-nummer heeft verstrekt of is gevestigd buiten de Europese Unie.

(d) De cliënt kan bezwaren tegen een declaratie tot veertien dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Rosenberg Polak meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard.

(e) De cliënt zal elke declaratie van Rosenberg Polak binnen veertien dagen na de declaratiedatum betalen.

 

1.4 Aansprakelijkheid

(a) De aansprakelijkheid van Rosenberg Polak is beperkt tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder een door Rosenberg Polak afgesloten verzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Aansprakelijkheid voor schade door een gebeurtenis waarop geen verzekering van toepassing is, is beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de door de cliënt betaalde rekeningen voor de werkzaamheden waaruit, dan wel waardoor, de schade is ontstaan.

(b) Elke vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Rosenberg Polak daarvoor.

(c) De beroepsaansprakelijkheid van bij Rosenberg Polak en zijn groepsmaatschappijen werkzame (kandidaat-)notarissen en notarisklerken is beperkt overeenkomstig de eerste zin van paragraaf 1.4(a) hierboven. Hun overige aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van andere met Rosenberg Polak verbonden personen is uitgesloten. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Rosenberg Polak verbonden persoon.

(d) De cliënt vrijwaart Rosenberg Polak en met Rosenberg Polak verbonden personen van aanspraken van derden en andere schade die Rosenberg Polak of een met Rosenberg Polak verbonden persoon lijdt in verband met de opdracht voor zover de aanspraak of de schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder een door Rosenberg Polak afgesloten verzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Een “derde” is ook elke groepsmaatschappij van de cliënt, aandeelhouder van de cliënt, bestuurder en commissaris van de cliënt en bij of voor de cliënt werkzame persoon en elk familielid van de cliënt. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Rosenberg Polak verbonden persoon.

 

1.5 Inschakeling van derden

(a) Rosenberg Polak mag bij de uitvoering van de opdracht anderen dan met Rosenberg Polak verbonden personen (zoals koeriers, deurwaarders, vertalers, deskundigen en buitenlandse juridische adviseurs) inschakelen voor zover dat voor die uitvoering wenselijk is. Rosenberg Polak mag de opdracht aan de ander geven in eigen naam of als gevolmachtigde in naam van de cliënt.

(b) De cliënt is gebonden aan de voorwaarden die Rosenberg Polak (in eigen naam of in naam van de cliënt) met door hem ingeschakelde anderen overeenkomt. Rosenberg Polak is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde anderen.

(c) Als Rosenberg Polak gelden van een cliënt of een derde onder zich houdt, is de cliënt gebonden aan de voorwaarden van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. Rosenberg Polak is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bank.

 

1.6 Vertrouwelijkheid en dossiers

(a) Rosenberg Polak en de cliënt zullen de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheim houden. Elk van hen zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat aan Rosenberg Polak verbonden personen hetzelfde doen.

(b) De eerste zin van paragraaf (a) hierboven geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of, wat Rosenberg Polak betreft, voor zover openbaarmaking wenselijk is met het oog op de uitvoering van de opdracht.

(c) Rosenberg Polak zal zijn dossiers en alle stukken en andere gegevensdragers waarover hij uit hoofde van de opdracht beschikt, gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren. Na afloop van die termijn mag Rosenberg Polak stukken zonder mededeling aan de cliënt vernietigen.

 

1.7 Beëindiging van de opdracht

(a) De cliënt kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij Rosenberg Polak.

(b) Rosenberg Polak kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als de cliënt een declaratie niet binnen dertig dagen na de betaaldatum betaalt, maar steeds uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de cliënt.

(c) Als de opdracht eindigt, is de cliënt honorarium verschuldigd voor het werk dat Rosenberg Polak voor het einde van de opdracht heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat Rosenberg Polak na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak over te dragen aan de cliënt of een derde.

 

1.8 Toepasselijk recht; klachten en geschillen

(a) De overeenkomst van opdracht (met inbegrip van paragraaf (c) hieronder) en elke niet-contractuele verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

(b) Op de werkzaamheden van bij Rosenberg Polak werkzame (kandidaat)notarissen is van toepassing de Verordening Klachten en geschillenregeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, die is te vinden op http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032565&z=2015-1018&g=2015-10-18 Informatie over de procedure krachtens de verordening is te vinden op www.degeschillencommissie.nl

(c) Onverminderd paragraaf 1.8(b) hierboven is de rechtbank in Den Haag, Nederland, exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die op grond van of in verband met de overeenkomst van opdracht ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen.

(d) De paragrafen 1.8(a) en (c) hierboven zijn van overeenkomstige toepassing op niet-contractuele verplichtingen van aan Rosenberg Polak verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Rosenberg Polak verbonden persoon.

 

  1. PERSOONSGEGEVENS

(a) Begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“) zijn gedefinieerd, hebben in dit artikel 2 dezelfde betekenis als in de AVG.

(b) De cliënt vrijwaart Rosenberg Polak en met Rosenberg Polak verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die Rosenberg Polak of een met Rosenberg Polak verbonden persoon lijdt in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht, voor zover Rosenberg Polak deze persoonsgegevens van de cliënt of in opdracht van de cliënt heeft ontvangen.

(c) De cliënt zal de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De cliënt doet dat binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Rosenberg Polak zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens haar uitoefenen.

(d) Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht. De cliënt en Rosenberg Polak overleggen met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan toezichthouders en betrokkenen.

(e) Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht.