Rosenberg Polak

Den Haag

internationale wijk

Ons kantoor is gelegen in de internationale wijk van Den Haag, nabij het internationaal tribunaal en Europol.

Notariskantoor Rosenberg Polak

Eisenhowerlaan 114
2517 KM Den Haag
T 070 338 29 50
F 070 338 29 59
E info@rosenbergpolak.nl

Postadres
Postbus 96903
2509 JH Den Haag

Van opstarten tot fuseren

Of u nu een BV wilt starten, een stichting, vereniging of een coöperatie: het zijn alle rechtspersonen. Een rechtspersoon heeft als voordeel dat er een scheiding is tussen privé en zakelijk. Wij zijn uw helpende hand. Van opstarten tot fuseren.

Oprichten BV

Met een BV bent u niet in privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. En per 1 oktober 2012 is het oprichten van een BV extra aantrekkelijk, want het storten van een minimumkapitaal van € 18.000 is vervallen. In een akte van oprichting leggen wij de statuten van de vennootschap vast. Hierin staan veel belangrijke zaken, zoals het doel, de manier waarop bestuurders worden benoemd en de wijze van vergadering. Ook verzorgen wij voor u de inschrijving in het Handelsregister en het wijzigen van de statuten.

Oprichten stichting

Met een stichting kunt u een bepaald doel verwezenlijken. Zoals aandacht vragen of geld inzamelen voor zieken, kansarmen, natuur, kunst en cultuur. In een verplichte notariële akte moeten een aantal zaken worden opgenomen. Denk aan de naam van de stichting, waarbij het woord ‘stichting’ deel moet uitmaken, het doel van de stichting en de vestigingsplaats. Wij verzorgen zo’n akte voor u. En kunnen u ook helpen bij het inschrijven in het Handelsregister en bij het wijzigen van de statuten.

Oprichten vereniging

Sport, politiek, geloof, muziek, toneel: verenigingen zijn er voor verschillende doeleinden. Er zijn twee soorten. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Bij de eerste hoeven de statuten niet te worden vastgelegd in een notariële akte of zijn er helemaal geen statuten nodig. Zo’n informele vereniging kan geen onroerend goed op zijn naam hebben, geldleningen aangaan of erfgenaam zijn. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dat wel. Daarvoor is een notariële akte met statuten wel nodig. Naast de akte verzorgen wij de inschrijving in het Handelsregister en het wijzigen van de statuten.

Oprichten coöperatie

Een coöperatie is een samenwerkingsvorm die de gezamenlijke belangen van haar leden behartigt. We komen coöperaties tegen bij bijvoorbeeld de detailhandel, woningbranche en melkveehouders. De coöperatie verzorgt onder meer inkoop en reclame voor haar leden. Het grote verschil tussen een coöperatie en een vereniging is dat een coöperatie winst mag uitkeren aan haar leden. In de notariële akte, die nodig is voor de oprichting, staan onder meer doel, aansprakelijkheid en verplichtingen. Ook de coöperatie moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Levering van aandelen

Bij levering van aandelen verkoopt de aandeelhouder zijn aandelen. Daarvoor is altijd een notariële akte van levering vereist. Door deze akte wordt degene die koopt aandeelhouder. Maar die kan pas rechten als zeggenschaps-, vergader- en dividendrecht uitoefenen, als de vennootschap de levering schriftelijk erkent. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend. Ook dat verzorgen wij graag voor u.

Uitgiften van aandelen

Voor het uitgeven van nieuwe aandelen is een akte van uitgifte nodig. Hierin staan het aantal en het soort aandelen, de gegevens van de vennootschap en van de partij aan wie de aandelen worden uitgegeven. Ook de uitgifte van de aandelen moet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister.

(de)certificering van aandelen

Als aandeelhouder kunt u ervoor kiezen om aandelen te certificeren, waardoor de financiële rechten (zoals recht op winst) worden gesplitst van de zeggenschapsrechten (zoals stemrecht). Hiermee kunt u bijvoorbeeld de zeggenschap overdragen aan uw opvolger en de winst laten uitkeren aan uw werknemers. Door een notariële akte wordt een Stichting Administratiekantoor opgericht. U draagt de aandelen (en dus de zeggenschapsrechten) over aan de stichting en krijgt in ruil daarvoor certificaten. Bij decertificering draagt het administratiekantoor de gecertificeerde aandelen over aan de certificaathouder. Die wordt dan weer aandeelhouder en heeft weer stemrecht.

Akten van fusie en splitsing

Bij een fusie worden twee of meer rechtspersonen samengevoegd. Fuseren kan op verschillende manieren: een bedrijfsfusie, aandelenfusie of juridische fusie. Welke manier van fuseren bij u en uw onderneming past, bespreken we samen met u. Uiteraard verzorgen wij ook de akte van fusie. Tegenover fusie staat splitsing. Bij een splitsing kan de rechtspersoon blijven bestaan (afsplitsing) of ophouden te bestaan (zuivere splitsing). In beide gevallen heeft u een akte van splitsing nodig. Wij verzorgen voor u de akte, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het plaatsen van noodzakelijke advertenties.